top of page
  • Raekallio Corp.

Tietosuojaseloste


Raekallio Corp.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste


Tämä on Pohjoinen liike ry:n ja sen ylläpitämän Raekallio Corp. -tanssiryhmän EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 16.2.2020, viimeisin muutos 17.2.2020.


Tietosuojasta

Tietosuojalla tarkoitetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja erityislakien henkilötietojen käsittelyä koskevien säädösten huomioon ottamista organisaation toiminnassa.


Rekisterin nimi

Raekallio Corp:in sidosryhmärekisteri


Rekisterinpitäjä

Pohjoinen liike ry (Y-tunnus: 2562687-8)

Raekallio Corp. c/o Pragma Helsinki, Tallberginkatu 1 C 19, 00180 Helsinki


Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Valtteri Raekallio, puh: 050 355 6553, valtteri@raekallio.fi


Rekisteriin tallennettavat tiedot

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja: etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero, organisaation nimi ja titteli sekä yhteys Raekallio Corp:iin (yleisön jäsen, tanssija, ammattilainen, muu sidosryhmä). Asiakaskyselyn yhteydessä tallennetaan kyselyn vastaukset, jotka saattavat sisältää henkilötietoja tai niihin verrattavia tietoja. Lisäksi palveluntarjoajan palvelimelle tallentuu tietoa siitä, milloin ja mitä uutiskirjeitä rekisteröity on avannut.


Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään ensisijaisesti sähköisillä ja fyysisillä uutiskirjeiden tilauslomakkeilla, asiakaskyselyiden yhteydessä, lipunmyynnin yhteydessä, jäsenlomakkeilla, sopimuksista, asiakastapaamisista, tapahtumien ja opetustoiminnan ilmoittautumisten yhteydessä sekä muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.


Rekisterin tietojen käyttötarkoitus

Raekallio Corp:in henkilörekisteri koostuu muun muassa yleisönjäsenten, tanssijoiden, kurssiosallistujien sekä taide- ja kulttuurialan ammattilaisten henkilötiedoista, joita se käsittelee ydintoimintansa ylläpitämiseksi ja siitä viestiäkseen. Kerättyjä tietoja käytetään ryhmän ajankohtaisista asioista, toiminnasta ja esityksistä tiedottamiseen, mikäli rekisteröity on liittynyt uutiskirjeen lähetyslistalle.


Tietojen säilytysaika

Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan kuin uutisointi rekisteröidylle henkilölle on relevanttia, ja/tai kunnes rekisteröity poistuu lähetyslistalta omasta toiveestaan.


Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n sisällä tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoihin on pääsy rekisterinpitäjän työntekijöillä ja henkilötietojen käsittelijöillä. Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn erillistä suostumusta. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


Tietojen suojaamisen periaatteet

Raekallio Corp. noudattaa tietoturvallisuuden hyviä käytäntöjä. Rekisterejä säilytetään ensisijaisesti sähköisesti palveluntarjoajan suojatulla palvelimella, johon on pääsy vain rekisterinpitäjän työntekijöillä sekä kyseisellä palveluntarjoajalla, joka toimii henkilötietojen käsittelijänä rekisterinpitäjän toimeksiannosta. Rekisterin tietoja säilytettäessä myös muualla kuin palveluntarjoajan palvelimella, niitä säilytetään suojatulla verkkoasemalla, johon on pääsy vain rekisterinpitäjän työntekijöillä sekä verkkoaseman palveluntarjoajalla, joka toimii henkilötietojen käsittelijänä rekisterinpitäjän toimeksiannosta.


Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisterinpitäjä oikaisee, täydentää tai poistaa rekisteröidyn käsittelyn kannalta virheellisen, puutteellisen tai tarpeettoman tiedon rekisteröidyn vaatimuksesta sekä rekisterin ylläpidon yhteydessä. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tulla toiveestaan kokonaan poistetuksi Raekallio Corp:in rekisteristä. Rekisteröity voi tarkistaa, oikaista ja poistaa tietojaan ottamalla yhteyttä Raekallio Corp:iin sähköpostitse osoitteessa info@raekallio.fi. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa rekisteröidylle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

bottom of page