top of page
Where Does the Light Go? / Raekallio Corp. / Photo: Valtteri Raekallio

TRAILER - Where Does the Light Go?

EXCERPTS - Where Does the Light Go?

PHOTOS: Marko Mäkinen

Where Does the Light Go? / Raekallio Corp.
Where Does the Light Go? / Raekallio Corp.
Where Does the Light Go? / Raekallio Corp.
Valtteri Raekallio / Where Does the Light Go? / Immersive performance
Where Does the Light Go? / Raekallio Corp. / Immersive theater
Where Does the Light Go? / Raekallio Corp.

Where Does the Light Go? (2013)

 

An underground journey into the subconscious rooms of memories and dreams.

Physical theatre of the mind in an underground bomb shelter – Helsinki, Finland. Premiere 5th September 2013.

 

Artistic concept and realization: Valtteri Raekallio
Performers: Auri Ahola and Valtteri Raekallio

 

”Does a performance always present everything as the truth, or reveal a lie to the spectator?”

The performance creates an fragmentary immersive walk-trough world out of the subliminal; of uncontrolled layers of memories, dreams and shadows, with vividly visual and surreal details. The scenes and events take place in physically separate spaces in which real rooms exist alongside imaginary ones. Each space brings a different perspective of memories, dreams and fantasy in relation to the performance happening in the moment. Part installation, part dance piece, the work is constructed from the interaction of dance, immersive theatre, surreal stage design, video and film projections, text and music.

The material for the performance Where Does the Light Go? draws upon the artists’ own childhood memories.

”Memory has no chronology. I often find myself trying to analyze childhood emotions and memories that have survived only as fragmentary flashes, no matter how hard I try to return to them. What if one didn’t strive to recreate the truth, but would uninhibitedly exaggerate, paraphrase and plagiarize?” -VR

 

What the critics said?

“The realization of Valtteri Raekallio’s piece Where does the light go? is well executed, and the different atmospheres follow one another naturally. The dance scenes are arresting. The dancers’ ‘domestic relationship duet’ is full of wild fury and force.”
-Jussi Tossavainen, Helsingin Sanomat

 

“For Raekallio, dance seems to be natural. He doesn’t really dance – he IS dance. There was something animalistic in the coordination and surefootedness of his movements. Auri Ahola is an excellent choice as Raekallio’s partner, and together they were a strong couple whose movement flowed together seamlessly.”
-Liisa Vihmanen, Liikekieli.com

“Even the journey through the performance location displays skill of space and storytelling. The installation-like space is full of wonderful, metaphoric sights.”
-Hannele Jyrkkä, Teatteri, tanssi & sirkus (Theatre, Dance & Circus magazine)

Production team: Hanna Ahti, Sinikka Alstela, Vesa Ellilä, Thomas Freundlich, Oula Kitti, Aino Koski, Marko Mäkinen, Antti Nykyri, Miika Storm, Otso Vainio
Location manager: Teppo Pelkonen

 

Realized with support from Arts Promotion Centre Finland, the Uusimaa fund of the Finnish Cultural Foundation and the Culture Centre of the City of Helsinki.

NOTE: The performance is not suitable for the disabled or children. The audience will need to walk and stand during the performance, and the performance space has stairs, high thresholds and slippery floor areas. The temperature of the performance space is approximately 15° C. The space does not have WC facilities.

––––––––––

Mihin valo katoaa? (2013)

Maanalainen matka tiedostamattomaan muistojen ja unien huoneissa.

Fyysistä mielen teatteria helsinkiläisessä kalliosuojassa. Ensi-ilta 5.9.2013.

Taiteellinen suunnittelu ja toteutus: Valtteri Raekallio
Esiintyjät: Auri Ahola ja Valtteri Raekallio

”Väittääkö esitystilanne kaiken kuitenkin totena, vai paljastaako katsojalle valheen?”

Esitys luo fragmentaarisen immersiivisen maailman tiedostamattomasta; muistojen, unien ja varjojen kontrolloimattomista kerroksista, joiden surrealistiset yksityiskohdat ovat voimakkaasti visuaalisia. Kohtaukset ja tapahtumat sijoittuvat fyysisesti eri tiloihin, joissa todellisten huoneiden rinnalla ovat uneksitut huoneet. Jokainen tila ristivalottaa muistoja, unia ja fantasiaa eri suhteessa nyt-hetkessä tapahtuvaan esitykseen. Installaation ja tanssiesityksen välimaastoon sijoittuva teos rakentuu tanssin, immersiivisen teatterin, surrealististen lavastuselementtien, video- ja filmiprojisointien, tekstin sekä elävän ja tallenteelta esitetyn musiikin vuoropuhelusta.

Mihin valo katoaa? -esityksen materiaalina ovat työryhmän omat lapsuusmuistot.

”Muistilla ei ole kronologiaa. Huomaan usein yrittäväni eritellä lapsuuteni tunteita ja muistikuvia, jotka yrityksestä huolimatta ovat kuitenkin säilyneet vain hajanaisina välähdyksinä. Entä jos ei pyrkisikään totuuteen, vaan lähtisi liioittelemaan, lainaamaan ja varastamaan estotta?” -VR

Otteita arvioista:

“Valtteri Raekallion teoksessa Mihin valo katoaa? toteutus toimii erinomaisesti, ja erilaiset tunnelmat syntyvät pakottamatta. Tanssilliset kohtaukset pysäyttävät. Tanssijoiden yhteisessä ‘parisuhdeduetossa’ on hurjaa vimmaa ja uhmaa.”
-Jussi Tossavainen, Helsingin Sanomat

 

“Raekalliolle tanssi näyttäisi olevan luontaista. Hän ei oikeastaan tanssi vaan hän ON tanssi. Liikkeiden koordinaatiossa ja varmuudessa oli jotakin eläimellistä. Auri Ahola oli hyvä valinta Raekallion partneriksi. He olivat tasavahva pari, jonka liike kulki saumattomasti yhtä matkaa.”
-Liisa Vihmanen, Liikekieli.com

“Jo esityspaikassa eteneminen osoittaa tilan ja tarinoinnin tajua… Installaatiomaisessa tilassa on tarjolla monia oivallisia, metaforisia näkyjä.”
-Hannele Jyrkkä, Teatteri, tanssi & sirkus

Työryhmä: Hanna Ahti, Sinikka Alstela, Vesa Ellilä, Thomas Freundlich, Oula Kitti, Aino Koski, Marko Mäkinen, Antti Nykyri, Miika Storm, Otso Vainio
Vahtimestari: Teppo Pelkonen

 

Esitys on toteutettu Valtion tanssitaidetoimikunnan, Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahaston ja Helsingin kulttuurikeskuksen tuella.

 

HUOM: Esitys ei sovellu liikuntarajoitteisille eikä lapsille. Yleisö joutuu kävelemään ja seisomaan esityksen aikana, ja esitystilassa on portaita, korkeita kynnyksiä ja paikoin liukasta. Esitystilassa on n 15° C lämmintä. Esityspaikassa ei ole WC-tiloja.

Where Does the Light Go? / Raekallio Corp. / Immersive performance
Where Does the Light Go? / Raekallio Corp. / Immersive theater
Where Does the Light Go? / Raekallio Corp. / Immersive performance
bottom of page