top of page
  • Raekallio Corp.

Raekallio Corp. manifesti

Updated: Jun 9, 2020

6.6.2020


Pohjoinen liike ry on rekisteröity aatteellinen yhdistys, joka ylläpitää Raekallio Corp. -ryhmää. Sen tarkoitus on tuottaa teoksia, vaalia sivistystä ja mahdollistaa taiteen toteutuminen.


Ryhmän toimintaa ohjaavat seuraavat periaatteet:


1. Raekallio Corp. -ryhmälle taide ja teokset ovat asioita, joilla yritetään kurottaa kohti toista ihmistä, tehdä näkymätöntä näkyväksi, toimia tiedetyn ja tiedostamattoman välillä, sekä luoda monitasoista vuoropuhelua yhteiskunnassa.


2. Raekallio Corp:in koostumus ja toiminta ovat jatkuvassa muutostilassa, eikä se pyri vakiintumaan. Ryhmän taiteellisen työskentelyn sekä teosten muodot, välineet ja sisällöt vaihtelevat, eivätkä ole sidottuja tiettyyn taiteenlajiin tai konventioon. Emme pyri määrittämään käsitteitä tai toimimaan muiden luomien määritelmien sisällä.


3. Ryhmä tuottaa vain teoksia, joiden toteuttaminen on ryhmälle taiteellinen välttämättömyys. Teoksia ei tuoteta ryhmän toiminnan jatkuvuuden tai tulevien teosten rahoituksen turvaamiseksi, eikä ainoastaan niiden työllistämis- tai muiden liitännäisvaikutusten takia.


4. Taiteen ja teosten merkitystä tai arvoa ei yritetä perustella niiden välinearvoilla. Ryhmälle taide ja teokset eivät ole ensisijaisesti politiikan, yhteiskunnallisen vaikuttamisen, sosiaalityön tai terveyden edistämisen välineitä. Taiteella ja teoksilla voi olla suurtakin merkitystä edellä mainituilla aloilla, mutta ne eivät ole ryhmän työskentelyn keskeinen päämäärä.


5. Ryhmälle taiteen laatua määrittää ennemmin kyky luoda ajatuksille ja tunteille muotoja, jotka voivat vaikuttaa toisiin ihmisiin, kuin toiminnan puitteet tai toimintapaikka. Paikallisuus, valtakunnallisuus tai kansainvälisyys eivät ole taiteen laadun mittareita, vaan toiminta-alueita. Pieni ja kotikutoinen taide voi olla yhtä laadukasta kuin suurella tuotantokoneistolla toteutettu taide.


6. Ryhmä pyrkii pitämään toimintansa ympäristöön kohdistaman rasituksen mahdollisimman pienenä.


7. Toteuttaakseen taidetta ja tuottaakseen teoksia, ryhmä pyrkii luomaan toimintansa tarvitsemat rakenteet. Toimintaa tai rakenteita ei kasvateta tai edes ylläpidetä niiden itsensä vuoksi, vaan ainoastaan teosten ja taiteen tarpeeseen.


8. Ryhmää pyritään johtamaan laadukkaasti ja pitkäjänteisesti, jotta teoksilla ja taiteellis-tuotannollisella työskentelyllä on mahdollisuus kehittyä, ja ryhmän taiteilijoiden välisellä yhteistyöllä on aikaa syventyä.


9. Taiteilijat ovat ryhmän toiminnan keskiössä ja heille pyritään maksamaan mahdollisimman hyvää palkkaa. Raekallio Corp. pyrkii yhteistoiminnassa työntekijöidensä kanssa löytämään toimintamalleja, jotka mahdollistavat sekä vanhemmuuden ja tasapainoisen perhe-elämän että intensiivisen taiteellisen työskentelyn. Ryhmä sitoutuu pitämään kaikista työntekijöistään mahdollisimman hyvää huolta ja kohtelemaan heitä reilusti ja tasa-arvoisesti.


10. Ryhmä on turvallinen ympäristö olla hullunrohkea. Töihin ei saa tulla, jos ei halua. Edellisiä onnistumisia ei pyritä toisintamaan, eikä uusista virheistä rangaista. Epäonnistuminen on aina mahdollista. Ryhmä on jatkuvasti matkalla kohti loppuaan.

Kun ryhmä kokee, ettei sille ole enää taiteellisesti välttämätöntä tuottaa teoksia tai kohdissa 1-10 kuvattu toiminta ei tunnu tavoittelemisen arvoiselta, sen toiminta lakkaa.bottom of page